Lokalpuljen

Lokalpuljen

Lokalpuljen

Lokalpuljen

Til de store ansøgninger 

Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby.

Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby.

Der kan også gives penge til indkøb af materiel og til anlæg. Der bliver i behandlingen lagt vægt på, at projekterne støtter op om Valby Bydelsplan.

I udvælgelsen af de mange ansøgninger vægter lokaludvalget værdier som dialog, samarbejde og fællesskab.

Hvad kan jeg søge til?

Vis alle

Hvad kan jeg søge til?

 • Aktiviteter og arrangementer, der er med til at styrke bydelens sociale og kulturelle ressourcer, øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse, og som samler borgere på tværs af baggrund.
 • Projektet skal være rettet mod Valbys borgere og som udgangspunkt foregå i Valby og komme Valby til gavn.
 • Al støtte gives som en underskudsgaranti.

Hvem kan søge?

Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, der foregår i Valby, har en klar tilknytning til bydelen, eller er med til at styrke og udvikle Valby som bydel.


 

Kriterier for Lokalpuljen

Vis alle

Formål

Lokaludvalget kan give støtte til projekter og arrangementer, der lever op til de overordnede formål for Lokalpuljen:

 1. At et projekt kommer Valbyborgerne til gode. 
 2. At et projekt sætter Valby på landkortet, så andre får øje på og kommer til Valby.

Lokaludvalget prioriterer

Lokaludvalget kan give støtte til alle projekter og aktiviteter, der falder inden for de overordnede formål, men prioriterer i særlig grad projekter, der lever op til et eller flere af følgende kriterier:

 • Projektet styrker bydelens identitet og attraktivitet for borgerne. 
 • Projektet er et nyt eller fornyende tiltag i forhold til nu. 
 • Projektet giver borgere nye muligheder og kontaktflader og skaber og vedligeholder netværk på tværs af sociale og fysiske områder.
 • Projektet sætter aktiviteter eller kulturelle tilbud i værk, hvor det savnes, og bidrager til, at alle dele af bydelen bliver attraktive for borgerne.
 • Projektet understøtter Valby Lokaludvalgs Bydelsplan

Lokaludvalget prioriterer i særlig grad ansøgninger, der lever op til følgende formelle kriterier:

 • Projektet har en væsentlig grad af medfinansiering eller frivillig arbejdsindsats. 
 • Projektet kommer fra nye ansøgergrupper.
 • Projektet har lokal forankring og (hvis relevant) aftaler med lokale aktører.
 • Projektet retter sig mod en bredere målgruppe.

Lokaludvalget kan ikke yde støtte til

 • Lokaludvalget giver som udgangspunkt ikke støtte til film-, lyd- og bogproduktioner, medmindre de i særlig grad har relevans for bydelen.
 • Lokaludvalget giver som udgangspunkt ikke støtte til forplejning, medmindre det er en central del af projektets formål.
 • Lokaludvalget giver som udgangspunkt ikke støtte til foreningers eller aktørers normale, daglige drift.
 • Der ydes ikke støtte til dækning af lønudgifter i kommunale institutioner og institutioner, som kan sidestilles hermed

Ansøgere skal være opmærksomme på, at

 • Projektet skal have et realistisk og gennemskueligt budget. 
 • Projektet har et klart formål og være velafgrænset. 
 • Projektet skal vurderes at kunne gennemføres som ansøgt.

Hvor kan din aktivitet foregå 

For at søge lokaludvalgets pulje, skal din aktivitet som udgangspunkt foregå inden for Valby Lokaludvalgs område. Se Valby bydels afgrænsning på kortet her: 

Yderligere vejledning

Vi har desværre ikke midler nok til at give støtte til alle vores ansøgere. Søger du om et meget stort beløb, kan det være svært for os at imødekomme din ansøgning. Derfor kan det være en god ide for dig at overveje:

 • Er lokaludvalget ene finasieringsyder til dit projekt, eller er der andre til at medfinansiere projektet?
 • Har du lokale samarbejdspartnere til dit projekt?
 • Gennemgå dit budget og overvej, hvad du gør, hvis du får afslag eller kun delvis støtte.

 

Hvordan søger jeg Lokalpuljen?

 1. Læs retningslinjerne
  Det er altid en god idé at starte med at læse retningslinjerne.
 2. Udfyld og indsend ansøgningsskema
  Hvis dit projekt lever op til støttebetingelserne, skal du downloade, udfylde og sende et ansøgningsskema til lokaludvalget på valbylokaludvalg@okf.kk.dk.
 3. Udfyld og indsend evalueringsskema
  For at få udbetalt støtten skal du udfylde og sende et evalueringsskema og et endeligt regnskab, når dit projekt er udført.

Vær opmærksom på, at vi skal udtrække nogle projekter til stikprøvekontrol – det kan blive dit projekt.

Ofte stillede spørgsmål

Vis alle

Kan jeg søge støtte til aktiviteter, der er afholdt?

Nej, du kan ikke få støtte til dit projekt, hvis dine aktiviteter er afholdt inden Lokaludvalget behandler din ansøgning. 

Det betyder, at vi kun støtter aktiviteter, der ligger efter det møde, hvor der træffes endelig beslutning om din ansøgning.

Hvad betyder det, at støtten gives som underskudsgaranti?

Hvis dit projekt tildeles støttemidler fra vores puljer, dækker det underskuddet, som projektet forventes at få.

Dette betyder også, at lokaludvalget ikke som udgangspunkt støtter projekter, der regner med et overskud.

Giver projektet et mindre underskud end forventet vil støtten være tilsvarende mindre.

Hvilke udgifter kan dækkes af en eventuel støtte?

Du kan med fordel læse ”Kriterier for tildeling af puljemidler fra Lokalpuljen i Valby Lokaludvalg” – heraf fremgår det også, at der er aktiviteter som Lokaludvalget ikke støtter.

Kan jeg søge støtte til et projekt, der løber over flere år?

Ja, det kan du godt, men lokaludvalget kan kun støtte den del af projektet, som afvikles i det år, du søger.

Hvis projektet løber hen over årsskiftet, er det derfor vigtigt at budgettet opdeles, så det viser, hvilke midler der bruges i fx 2024 og 2025 og dermed søges om i det pågældende år.

Det skyldes at Lokaludvalgets regnskabsår følger kalenderåret og vi skal afslutte vores regnskab ved årsskiftet.

Så meget må en ansøgning fylde

Det udfyldte ansøgningsskema må max fylde 4 sider. Ansøgningen kan evt. suppleres med 1-2 bilag.

Hvordan indsender jeg min ansøgning?

Ansøgningen sendes til valbylokaludvalg@okf.kk.dk  som vedhæftet fil.

Når jeg har indsendt en ansøgning, hvad sker der så?

Når du har sendt din ansøgning til vores fællespostkasse, vil vi læse den og derefter kvittere dig for indsendelse af ansøgningen. Hvis vi gerne vil have uddybet noget vedrørende din ansøgning, kontakter vi dig for at få uddybende informationer.

Har du har søgt Lokalpuljen, behandles ansøgningen i Puljeudvalget, der laver en indstilling til Lokaludvalget. Derefter tager lokaludvalget den endelige beslutning om støtte til jeres projekt. 

Du får svar på din ansøgning i løbet af 8 hverdage efter Lokaludvalgets behandling. 

Hvis du har søgt Lillepuljen, vil du få svar 2-3 uger efter ansøgningen er modtaget (juli undtaget).

I begge tilfælde er det sekretariatet, der sender dig Puljeudvalgets og Lokaludvalgets afgørelse på din ansøgning. 

Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning?

Behandlingstiden for din ansøgning, og dermed også hvor lang tid der går, inden du får svar, afhænger af, hvilken pulje du søger.

Har du har søgt Lokalpuljen, behandles ansøgningen i Puljeudvalget, der laver en indstilling til Lokaludvalget. Derefter tager lokaludvalget den endelige beslutning om støtte til jeres projekt. 

Du får svar på din ansøgning i løbet af 8 hverdage efter Lokaludvalgets behandling. 

Hvis du har søgt Lillepuljen, vil du få svar 2-3 uger efter ansøgningen er modtaget (juli undtaget).

Der kan ikke gives støtte til aktiviteter, der allerede er foregået, og aktiviteter støttet af Lokalpuljen kan først igangsættes 8 hverdage dage efter afsluttet behandling.

Vær derfor opmærksom på den anførte behandlingstid.

Juhuuu - jeg har modtaget støtte. Hvad sker der nu?

Har du modtaget et tilsagnsbrev med fuld eller delvis støtte, kan du gå i gang med dit projekt, som beskrevet i ansøgningsskemaet.

Du skal være opmærksom på følgende:

Når du går i gang med at planlægge og annoncere for dit projekt, er det vigtigt, at du bruger vores logo i dit pr-materiale. Du finder vores logo i forskellige formater nederst på siden. 

I dit tilsagnsbrev står en dato for, hvornår du senest skal indsende din evaluering med regnskab. Har du brug for udsættelse, så kontakt os i sekretariatet.

Sker der ændringer i dit projekt eller budget, vil vi også gerne vide det i sekretariatet. Store ændringer kan have betydning for din støtte.

Har du brg for at få udbetalt lidt af din støtte på som forskud, så skriv til vores sekretariat. Det er muligt at få udbetalt op til 50 % af den bevilligede støtte som forskud på støtte. 

Held og lykke med dit arrangement :) 

Hvornår vil støtten blive udbetalt?

Som udgangspunkt vil du få støtten udbetalt, når du har indleveret regnskab og evaluering til sekretariatet, og dette er blevet godkendt.

Vær opmærksom på, at alle fakturaer skal være indhentet og tilgængelig for sekretariatet før støtten kan udbetales.

Der er mulighed for at få halvdelen af støtten udbetalt før indlevering af regnskab, hvis du ønsker det. Send en mail til sekretariatet, hvis udbetaling af forskud bliver relevant for dig.

Sådan behandler vi ansøgninger ift. persondataloven

Som ansøger skal du efter Persondataloven vide, at lokaludvalget vil behandle ansøgningen elektronisk og i den forbindelse også behandle personoplysninger om dig. Du kan få oplyst, hvilke oplysninger lokaludvalget behandler, ved at henvende dig til lokaludvalgets sekretariat.

Samtykkeerklæring

Når du ansøger om støtte hos lokaludvalget, skal du være opmærksom på følgende:

 • At Lokaludvalget efter persondataloven vil behandle ansøgningens indhold elektronisk.
 • At oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive behandlet af lokaludvalget på et offentligt møde.
 • At oplysninger om ansøgningens formål, ansøgernavn, størrelse på det ansøgte beløb samt lokaludvalgets beslutning vil blive offentligt tilgængeligt som en del af mødematerialet.

Når du indsender ansøgningen, giver du dit samtykke til ovenstående.